Anunț privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției contractuale temporar vacante de Expert tehnic reabilitare spații, din cadrul Proiectului Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială, POCU/20/4/2/101853 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale temporar vacante din cadrul Proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială” – POCU/20/4/2/101853 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unui post temporar vacant, prevăzute la art. 3 din Regulamentul- cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Postul pentru care se organizează concursul precum și condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt următoarele:

1. Expert tehnic reabilitare spații: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, ½ normă;

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data 05.03.2018 ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.
Dosarele de concurs se depun până în data de 14.02.2018, inclusiv, la Centrul Social Regina Maria, Str. Valea Roșie nr. 10 C.
Se incarca...