Anunț SELECȚIE PARTENERI în vederea elaborării unui proiect şi depunerii cererii de finanţare aferente proiectului în cadrul POCU - Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Municipiul Baia Mare prin Serviciul Public Asistenţă Sociala Baia Mare anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor interesaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat in vederea elaborării unui proiect şi depunerii cererii de finanţare aferente proiectului în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Se incarca...