Anunţ SELECȚIE EXPERȚI în cadrul Proiectului - AS NV- Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea de Nord Vest – POCU/82/3/7/106237

Municipiul Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării a două funcţii contractuale temporar vacante din cadrul Proiectului „AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea de Nord Vest” – POCU/82/3/7/106237, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este: Susținerea antreprenoriatului sustenabil și crearea de locuri de muncă durabile prin întreprinderi cu profil non-agricol, în zona urbană din regiunea de NV a României.

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unui post temporar vacant, prevăzute la art. 3 din Regulamentul – cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau astatelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Posturile pentru care se organizează concursul precum și condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt următoarele (condițiile specifice trebuie să fie îndeplinite cumulativ):

1. Expert egalitate de șanse (1/2 normă, iunie 2018 - iunie 2019): studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minimum 1 an experiență în promovarea egalității de șanse;

2. Expert monitorizare stagii de practică (1/2 normă, septembrie 2018 - decembrie 2018): studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul va consta în două probe: probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data 05.06.2018 ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Dosarele de concurs se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, la Centrul Social Regina Maria, Str. Valea Roșie nr. 10 C.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Baia Mare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea, vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Centrul Social Regina Maria, persoană de contact: Libotean Ionela, tel 0786.410.411 sau pe e-mail as.nordvest@gmail.com.
Se incarca...