ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI în cadrul Proiectului Incubatorul socio medical, instrument de inovare socială - POCU 4.2 - etapa2

Municipiul Baia Mare anunță organizarea unei proceduri de selecție a experților din cadrul proiectului „Incubatorul socio - medical, instrument de inovare sociala” – POCU/20/4/2/101853 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este: Cresterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de saracie și excluziune socialӑ, din comunitatea marginalizatӑ situatӑ în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare, prin furnizarea de servicii integrate specializate, corelate cu nevoile individuale și familiale și cu situația socio-economicӑ a orașului, pentru minim 560 persoane aflate în risc de sӑrӑcie și excluziune socialӑ.
Municipiul Baia Mare anunță organizarea unei proceduri de selecție a experților din cadrul proiectului „Incubatorul socio - medical, instrument de inovare sociala” – POCU/20/4/2/101853 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este: Cresterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de saracie și excluziune socialӑ, din comunitatea marginalizatӑ situatӑ în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare, prin furnizarea de servicii integrate specializate, corelate cu nevoile individuale și familiale și cu situația socio-
Principalele activități ale proiectului: Activitatea 1. Managementul de proiect; Activitatea 2. Informare si publicitate; Activitatea 3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta; Activitatea 4. Sprijin pentru creșterea accesului și participãrii la educație a 100 elevi de gimnaziu; Activitatea 5. Servicii de consiliere socială, psiho-pedagogica, pe piata muncii, și socio-medicala pentru 560 persoane din GT; Activitatea 6. Servicii de instruire si calificare GT; Activitatea 7. Activitati de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta; Activitatea 8. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii a minim 55 persoane din grupul tinta; Activitatea 9. Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM; Activitatea 10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical în Baia Mare; Activitatea 11. Acordarea de asistenţă juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizată de proiect; Activitatea 12. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Tipurile de experți pentru care se deruleazӑ procedura de selecție sunt urmӑtorii:
- Expert recrutare grup tinta (GT) – studii superioare cu vechime 5-10 ani, ½ norma
- Expert asistent social - cu vechime sub 5 ani, ½ norma
- Expert dezvoltare antreprenoriat 1 – studii superioare cu vechime sub 5 ani, ½ norma
- Expert dezvoltare antreprenoriat 2 – studii superioare cu vechime intre 5-10 ani, ½ norma
- Coordonator voluntariat – studii superioare cu vechime sub 5 ani, ½ norma
- Expert psiholog – cu vechime sub 5 ani, ½ norma


Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unui post în echipele de proiect orice
persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite în ghidul
solicitantului și fișele de post.

(1) Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană perntru a putea participa la
concurs sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.

(2) Condițiile specifice care trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post în echipa de proiect se stabilesc, pe baza prevederilor ghidului solicitantului și a activitӑților descrise în Cererea de finanțare, la propunerea managerului de proiect si sunt prezentate în secțiunea „Competențe solicitate” din cadrul fișelor de post, anexӑ acestui anunț.

Atributiile principale din fisa de post pentru:
a) Expert recrutare grup tinta:


- Distribuirea materialelor publicitare ( aferent A 2.2);
- Participarea si sprijin in oragnizarea campaniilor de informare privind activitatile proiectului si oportunitatile grupului tinta, in vederea atragerii de persoane in grupul tinta al proiectului pentru participarea la activitati (aferent A 2.4);
- Participarea la bursele locurilor de munca organizate de AJOFM in vederea informarii participantilor despre activitatile proiectului si recrutarea lor in grupul tinta in cazul in care acestia se pliaza pe cerintele stabilite (aferent A 2.7);
- Participarea la elaborarea instrumentelor de recrutare a beneficiarilor in grupul tinta, impreuna cu echipa de implementare (aferent A 3.1);
- Identificarea si recrutarea efectiva a grupului tinta (aferent A 3.2);
- Participarea la selectia locuintelor care vor beneficia de reabilitare (aferent A 9.1);
- Identificarea persoanelor care au nevoie de asistenta juridica pentru reglementarea actelor personale sau a celor de proprietate a locuintei ( aferent A 11.1);
- Participarea la intalnirile de lucru ale echipei de implementare;
Indeplinirea altor activitati conexe postului, solicitate de managerul de proiect.

b) Expert asistent social:
- Participarea in elaborarea pachetului de instrumente in vederea consilierii, impreuna cu echipa de implementare (aferent A 3.1);
- Identificarea si recrutarea efectiva a grupului tinta (aferent A 3.2);
- Acordarea de consiliere sociala in functie de nevoile fiecarui beneficiar (aferent A 5.1)
- Participarea la seminariile organizate in vederea oferirii serviciilor de educatie socio-medicala beneficiarilor proiectului (aferent A 5.3)
- Participare la stabilirea grupelor de cursanti pentru cursurile de antreprenoriat (aferent A 7.1)
- Participarea la targurile de locuri de munca organizate de AJOFM in vederea identificarii potentialilor angajatori si sprijinirea beneficiarilor proiectului de a-si gasi un loc de munca (aferent A 8.1)
- Sprijinirea beneficiarilor in a se pregati pentru un concurs sau un interviu (aferent A 8.1)
- Participarea la elaborarea anunturilor de angajare ale persoanelor din grupul tinta in vederea publicarii lor pe site (aferent A 8.2)
- Participarea la campania de identificare a angajatorilor din zona si prezentarea beneficiilor la angajarea persoanelor din grupul tinta (aferent A8.3)
- Sustinerea beneficiarilor din grupul tinta in vederea participarii la posturi de munca vacante (aferent A 8.4)
- Sprijinirea si consilierea absolventilor de invatamant superior de a participa la stagii de practica la firme specializate (aferent A 8.5)
- Identificarea persoanelor din grupul tinta certificate in vederea angajarii prin subventionarea locului de munca (aferent A 8.6)
- Monitorizarea acordarii subventiilor pentru angajatori (aferent A 8.6)
- Monitorizarea beneficiarului de a-si tine locul de munca si de a se asigura ca angajatul isi indeplineste obligatiile fata de angajator (aferent A 8.6)
- Participarea identificarea gospodariilor/locuintelor din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare (aferent A 9.1)
- Participarea la organizarea si desfasurarea activitatilor sociale organizate in cadrul incubatorului medico-social (aferent A 10.2)
- Participarea la identificarea persoanelor care au nevoie de asistenta juridica (aferent A 11.2)
- Participarea la intalnirile de lucru ale echipei de implementare;
Indeplinirea altor activitati conexe postului, solicitate de managerul de proiect.

c) Expert dezvoltare antreprenoriat 1:
- Participare in organizarea concursului de planuri de afaceri (aferent A 7.2)
- Asigurarea indeplinirii conditiilor acordarii celor 35 de grant-uri (aferent A 7.3)
- Acordarea de consultanta si sprijin celor 35 de antreprenori (aferent A 7.3)
- Coordonare activitatii de antreprenoriat si asigurarea conditiilor necesare pentru gestionarea si acordarea micro-granturilor (aferent A 7.4)
- Participare la activitatile antreprenoriale care se vor desfasura in incubatorul de afaceri (aferent A 10.2)
- Participare in cadrul activitatilor aferente A 7.1
- Participarea la intalnirile de lucru ale echipei de implementare;
Indeplinirea altor activitati conexe postului, solicitate de managerul de proiect.

d) Expert dezvoltare antreprenoriat 2:

- Participare in organizarea concursului de planuri de afaceri (aferent A 7.2)
- Asigurarea indeplinirii conditiilor acordarii celor 35 de grant-uri (aferent A 7.3)
- Acordarea de consultanta si sprijin celor 35 de antreprenori (aferent A 7.3)
- Coordonare activitatii de antreprenoriat si asigurarea conditiilor necesare pentru gestionarea si acordarea micro-granturilor (aferent A 7.4)
- Participare la activitatile antreprenoriale care se vor desfasura in incubatorul de afaceri (aferent A 10.2)
- Participare in cadrul activitatilor aferente A 7.1
- Participarea la intalnirile de lucru ale echipei de implementare;
Indeplinirea altor activitati conexe postului, solicitate de managerul de proiect.

e) Coordonator voluntariat:
- Participarea la seminariile organizate in vederea oferirii serviciilor de educatie socio-medicala beneficiarilor proiectului (aferent A 5.3)
- Participare la activitatile antreprenoriale care se vor desfasura in incubatorul de afaceri (aferent A 10.2)
- Participare la focus-grupurile lunare cu membri comunitatii in cadrul incubatorului socio-medical (aferent A 12.1)
- Organizarea actiunilor de voluntariat in cadrul incubatorului socio-medical (aferent A 12.2)
- Coordonarea voluntarilor (aferent A 12.2)
- Participare la organizarea actiunilor de voluntariat in cadrul incubatorului socio-medical (aferent A 12.2)
- Participarea la intalnirile de lucru ale echipei de implementare;
Indeplinirea altor activitati conexe postului, solicitate de managerul de proiect.

f) Expert psiholog

- Participarea in elaborarea pachetului de instrumente in vederea consilierii, impreuna cu echipa de implementare (aferent A 3.1);
- Identificarea si recrutarea efectiva a grupului tinta (aferent A 3.2);
- Participarea la seminariile organizate in vederea oferirii serviciilor de educatie socio-medicala beneficiarilor proiectului (aferent A 5.3)
- Participare la stabilirea grupelor cu cursanti pentru cursurile de antreprenoriat (aferent A 7.1)
- Participarea la elaborarea anunturilor de angajare ale persoanelor din grupul tinta in vederea publicarii lor pe site (aferent A 8.2)
- Participarea la campania de identificare a angajatorilor din zona si prezentarea beneficiilor la angajarea persoanelor din grupul tinta (aferent A8.3)
- Sustinerea beneficiarilor din grupul tinta in vederea participarii la posturi de munca vacante (aferent A 8.4)
- Sprijinirea si consilierea absolventilor de invatamant superior de a participa la stagii de practica la firme specializate (aferent A 8.5)
- Participarea la organizarea si desfasutrarea activitatile sociale organizate in cadrul incubatorului medico-social (aferent A 10.2)
- Participarea la intalnirile de lucru ale echipei de implementare;
- Indeplinirea altor activitati conexe postului, solicitate de managerul de proiect.

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea unui post de expert în cadrul proiectului:
1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului de proiect (cerere in format liber va cuprinde denumirea postul pentru care candideaza);
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
7. curriculum vitae, datat si semnat pe fiecare pagina, precum si postul vizat;
8. Declaratie privind disponibilitatea de a lucra pe durata estimata a activitatilor pe perioada proiectului (36 luni);
9. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

- Toate documentele trebuie prezentate in original pentru a fi certificate ,,conform cu originalul” și semnate pe fiecare paginӑ.Modalitatea de depunere a candidaturii:

- la Centrul Regina Maria, str. Valea Rosie nr 10C (in zilele lucratoare), în plic închis cu mențiunea ,,candidatură expert POCU 4.2”
Data limita de depunere a candidaturii: 16.10.2017, ora 11.00

Candidaturile transmise dupa data limita (16.10.2017, ora 11.00), precum si cele incomplete vor fi respinse.

Rezultatul selecției CV-urilor se va afișa la avizierul instituției pânӑ în data de 17.10.2017, ora 14.00.

Persoanele declarate admise la proba de evaluare a CV-urilor vor participa la interviul organizat în data de 18.10.2017.

Rezultatele selecției experților va fi afisat la avizierul instituției în data de 19.10.2017, ora 15.00.

Persoana de contact: Prunduș Camelia, tel: 0262-211949 sau pe e-mail: proiectinsomed@gmail.comManager proiect,
Gavra Bogdӑnel Viorel
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunţul
Se incarca...