ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI în cadrul Proiectului Standarde pentru Baia Mare incluziune și integrare fără discriminare POCU 4.1

Municipiul Baia Mare anunță organizarea unei proceduri de selecție a experților din cadrul proiectului „Standarde pentru Baia Mare – incluziune și integrare fӑrӑ discriminare” – POCU/18/4/1/101688 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este: creșterea calitӑții vieții în comunitatea marginalizatӑ în care existӑ populație aparținând minoritӑții rome stabilitӑ ca arie de implementare, prin furnizarea de intervenție integratӑ în corespondențӑ cu nevoile individuale și ale gospodӑriei din care fac parte, pentru 800 de persoane aflate în risc de sӑrӑcie și excluziune socialӑ, adulți și copii.

Principalele activități ale proiectului: Activitatea 1. Crearea premiselor de implicare a comunitӑții în activitӑțile proiectului prin atragerea de voluntari pentru dezvoltarea unei atitudini proactive și nediscriminatorii la nivelul acesteia fațӑ de persoanele aflate în risc de sӑrӑcie și excluziune socialӑ; Activitatea 2. Campanie continuӑ cu scopul implicӑrii active a comunitӑții marginalizate rome în activitӑțile proiectului; Activitatea 3. Furnizarea de sprijin direct pentru creșterea participӑrii la educație a celor 230 de copii aflați în risc de sӑrӑcie și excluziune socialӑ recrutați în grupul țintӑ; Activitatea 4. Furnizarea de sprijin direct pentru îmbunӑtӑțirea nivelului și calitӑții educației la 230 copii și 45 adulți din grupul ținta; Activitatea 5. Creșterea competențelor profesionale la 330 persoane din grupul țintӑ, din care 40% persoane de etnie romӑ și 40% femei, prin participarea la formare profesionalӑ și programe de ucenicie; Activitatea 6. Furnizarea de sprijin prin mӑsuri de ocupare la 450 persoane din grupul țintӑ apte de muncӑ pentru accesarea pieței muncii; Activitatea 7. Furnizarea de sprijin pentru înființarea și funcționarea a 40 de initiațive antreprenoriale generate de 40 de persoane din grupul țintӑ; Activitatea 8. Furnizarea de sprijin concret pentru îmbunӑtӑțirea condițiilor de locuit la 150 de gospodӑrii în care locuiesc persoane din GT; Activitatea 9. Furnizarea de servicii medicale, inclusiv stomatologice și socio-medicale adresate întregului grup țintӑ; Activitatea 10. Furnizarea de servicii sociale de clarificare a unor aspecte legale și îmbunӑtӑțirea mediului intrafamilial.

Tipurile de experți pentru care se deruleazӑ procedura de selecție sunt urmӑtorii:
- Coodonator management de caz – Anexa 1
- 3 posturi Manager caz – Anexa 2
- 4 posturi Expert suport – Anexele 3 - 6
- Coordonator Formare Profesionala – Anexa 7
- Expert organizare evenimente – Anexa 8
Anexat prezentului anunț sunt Cerințele Fișei Postului pentru fiecare din posturile prezentate mai sus.

Având în vedere termenul de depunere al Listei experților și al documentelor justificative în vederea contractӑrii proiectuluii (21.06.2017), începand cu data de 13.06.2017 pana la data de 19.06.2017, derulăm procedura de selecție de experți în vederea implementării activitatilor asociate indeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunt.

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unui post în echipele de proiect orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite în ghidul solicitantului și fișele de post.

(1) Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană perntru a putea participa la concurs sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

(2) Condițiile specifice care trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post în echipa de proiect se stabilesc, pe baza prevederilor ghidului solicitantului și a activitӑților descrise în Cererea de finanțare, la propunerea managerului de proiect sunt prezentate în secțiunea „Competențe solicitate” din cadrul fișelor de post, anexӑ acestui anunț.

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea unui post de expert în cadrul proiectului:
1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului de proiect (cerere in format liber va cuprinde denumirea postul pentru care candideaza);
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. curriculum vitae, datat si semnat pe fiecare pagina, precum si postul vizat;
6. Declaratie privind disponibilitatea de a lucra pe durata estimata a activitatilor pe perioada proiectului (36 luni);
7. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

- Toate documentele trebuie certificate ”conform cu originalul” și semnate pe fiecare paginӑ.

Modalitatea de depunere a candidaturii:
- la sediul Serviciului Public Asistențӑ Socialӑ Baia Mare, str. Dacia nr. 1, Baia Mare, jud. Maramureș, Compartiment Dezvoltare Sociala (in zilele lucratoare), în plic închis cu mențiunea ,,candidatură expert POCU 4.1”
Data limita de depunere a candidaturii: 16.06.2017, ora 11.00

Candidaturile transmise dupa data limita (16.06.2017, ora 11.00), precum si cele incomplete vor fi respinse.

Rezultatul selecției CV-urilor se va afișa la avizierul instituției pânӑ în data de 16.06.2017, ora 14.00.

Persoanele declarate admise la proba de evaluare a CV-urilor vor participa la interviul organizat în data de 19.06.2017.

Rezultatele selecției experților va fi afisat la avizierul instituției în data de 19.06.2017, ora 15.00.

Date de contact: pentru mai multe mai informații vӑ rugӑm sӑ contactați Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare, persoanӑ de contact: Prunduș Camelia, tel: 0262- 211949 sau pe e-mail: spasbm@yahoo.com


Manager proiect,
Gavra Bogdӑnel Viorel
Se incarca...