ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI în cadrul Proiectului Incubatorul socio medical instrument de inovare socială- POCU 4.2

Municipiul Baia Mare anunță organizarea unei proceduri de selecție a experților din cadrul proiectului „Incubatorul socio - medical, instrument de inovare sociala” – POCU/20/4/2/101853 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este: Cresterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de saracie și excluziune socialӑ, din comunitatea marginalizatӑ situatӑ în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare, prin furnizarea de servicii integrate specializate, corelate cu nevoile individuale și familiale și cu situația socio-economicӑ a orașului, pentru minim 560 persoane aflate în risc de sӑrӑcie și excluziune socialӑ.

Principalele activități ale proiectului: Activitatea 1. Managementul de proiect; Activitatea 2. Informare si publicitate; Activitatea 3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta; Activitatea 4. Sprijin pentru creșterea accesului și participãrii la educație a 100 elevi de gimnaziu; Activitatea 5. Servicii de consiliere socială, psiho-pedagogica, pe piata muncii, și socio-medicala pentru 560 persoane din GT; Activitatea 6. Servicii de instruire si calificare GT; Activitatea 7. Activitati de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta; Activitatea 8. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii a minim 55 persoane din grupul tinta; Activitatea 9. Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM; Activitatea 10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical în Baia Mare; Activitatea 11. Acordarea de asistenţă juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizată de proiect; Activitatea 12. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Tipurile de experți pentru care se deruleazӑ procedura de selecție sunt urmӑtorii:
- Coodonator manageri de caz – Anexa 1
- Manager caz (2 posturi) – Anexa 2
- Expert recrutare grup tinta (GT) - cu vechime sub 5 ani (2 posturi) – Anexa 3
- Expert recrutare grup tinta (GT) – cu vechime intre 5-10 ani (2 posturi) – Anexa 4
- Expert monitorizare Formare Profesionala (FP) – Anexa 5
- Expert asistent social - cu vechime sub 5 ani (2 posturi) – Anexa 6
- Expert asistent social - cu vechime intre 5-10 ani – Anexa 7
- Expert psiholog - cu vechime sub 5 ani – Anexa 8
- Expert psiholog – cu vechime intre 5-10 ani – Anexa 9
- Coordonator centru – Anexa 10

Anexat prezentului anunț sunt Cerințele Fișei Postului pentru fiecare din posturile prezentate mai sus.

Având în vedere termenul de depunere al Listei experților și al documentelor justificative în vederea contractӑrii proiectuluii (21.06.2017), începand cu data de 13.06.2017 pana la data de 19.06.2017, derulăm procedura de selecție de experți în vederea implementării activitatilor asociate indeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunt.

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unui post în echipele de proiect orice
persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite în ghidul
solicitantului și fișele de post.

(1) Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană perntru a putea participa la concurs sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

(2) Condițiile specifice care trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post în echipa de proiect se stabilesc, pe baza prevederilor ghidului solicitantului și a activitӑților descrise în Cererea de finanțare, la propunerea managerului de proiect sunt prezentate în secțiunea „Competențe solicitate” din cadrul fișelor de post, anexӑ acestui anunț.


Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea unui post de expert în cadrul proiectului:
1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului de proiect (cerere in format liber va cuprinde denumirea postul pentru care candideaza);
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
7. curriculum vitae, datat si semnat pe fiecare pagina, precum si postul vizat;
8. Declaratie privind disponibilitatea de a lucra pe durata estimata a activitatilor pe perioada proiectului (36 luni);
9. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

- Toate documentele trebuie certificate ,,conform cu originalul” și semnate pe fiecare paginӑ.


Modalitatea de depunere a candidaturii:

- la sediul Serviciului Public Asistențӑ Socialӑ Baia Mare, str. Dacia nr. 1, Baia Mare, jud. Maramureș, Compartiment Dezvoltare Sociala (in zilele lucratoare), în plic închis cu mențiunea ,,candidatură expert POCU 4.2”
Data limita de depunere a candidaturii: 16.06.2017, ora 11.00

Candidaturile transmise dupa data limita (16.06.2017, ora 11.00), precum si cele incomplete vor fi respinse.

Rezultatul selecției CV-urilor se va afișa la avizierul instituției pânӑ în data de 16.06.2017, ora 14.00.

Persoanele declarate admise la proba de evaluare a CV-urilor vor participa la interviul organizat în data de 19.06.2017.

Rezultatele selecției experților va fi afisat la avizierul instituției în data de 19.06.2017, ora 15.00.

Date de contact: pentru mai multe mai informații vӑ rugӑm sӑ contactați Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare, persoanӑ de contact: Prunduș Camelia, tel: 0262-211949 sau pe e-mail: spasbm@yahoo.com


Manager proiect,
Gavra Bogdӑnel Viorel
Se incarca...