Administrație transparentă

16 Mai, 2012

Transparența la nivelul administrației publice locale este reglementată prin Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – republicată.

Accesul la informaţii de interes public

Accesul liber şi neîngrădit la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autoritătile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României şi se produce în condiţiile Legii 544 din 2001.
Reglementări
Există trei categorii de informaţii: informaţiile ce se comunică din oficiu,  informaţii ce se comunică la cerere şi informaţii exceptate de la liberul acces.
 
Informaţiile din oficiu
 
Sunt acele informaţii pe care instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens, acestea fiind :
• actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
• structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
• numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
• coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
• sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
• programele şi strategiile proprii;
• lista documentelor produse şi/sau gestionate de Primăria Municipiului Baia Mare şi Consiliul Local al Municipiului Baia Mare care constituie informaţii de interes public; 
• modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
Accesul la informaţiile care se comunică din oficiu se realizează prin:
• afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
• consultarea lor la sediul autorităţii sau al institutiei publice, în spatii special destinate acestui scop.
Informaţiile de interes public ce se comunică din oficiu se găsesc sintetizate în:
• buletinul informativ pe care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să-l publice şi să-l actualizeze anual
• raportul periodic de activitate, publicat cel putin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 
Informaţii la cerere
 
Sunt acele informaţii care nu se regăsesc în lista informaţiilor care se furnizează din oficiu şi se obţin prin intermediul unei cereri verbale sau scrise, în cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc. Procedura de urmat se regăseşte aici: http://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Relatii-cu-publicul/Accesul-la-informatii-de-interes-public/
Informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor
 
Sunt acelea reglementate la art. 12 al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 
Întrebări frecvente
 
• Care sunt costurile?
Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în conditiile legii.
• În cât timp obţin raspuns?
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării, conform prevederilor art. 16 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.
Art. 16
Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, şi anume:
a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost indentificată în acest termen;
b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.
Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
• Consider că mi s-au încălcat drepturile, ce pot să fac?
În cazul lipsei unui răspuns la cererea de acces la informaţiile de interes public solicitate, se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinţă de către persoana lezată. În cazul în care persoana care a depus cererea este nemulţumită de răspuns, poate de asemenea să depună o reclamaţie.
La ambele reclamaţii, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale de a avea acces la informaţii de interes public, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului.

Transparenţa decizională

Semnificaţia Legii nr. 52 din 21/01/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică:
• consolidarea transparenţei administraţiei publice; 
• un control al cetăţenilor asupra deciziilor care îi privesc; 
• cetăţenii sunt nu numai spectatori, ci şi actori pe scena luării deciziilor administrative; 
• societatea civilă este un partener al administraţiei; 
 
Modalităţi de implementare 
 
• informarea în prealabil, din oficiu, a cetăţenilor asupra şedinţelor Consiliului local, precum şi asupra proiectelor de acte normative care urmează a fi adoptate. 
• consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite ale acestora în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; 
• participarea activă la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative. 
 
Procedura de participare a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative
 
• Primăria Municipiului Baia Mare publică, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de începerea procedurii de adoptare a unui proiect de act normativ, un anunţ care va cuprinde motivaţia proiectului actului normativ, textul proiectului precum şi locaţia unde pot fi consultate şi trimise recomandările; 
• Administraţia publică locală va stabili, după publicarea anunţului, o perioadă minimă de 10 zile calendaristice pentru a primi în scris propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ suspus dezbaterii publice; 
• Autoritatea publică este obligată să decidă, la cererea unei asociaţii  legal constituite sau din proprie iniţiativă, organizarea unei dezbateri publice cu privire la proiectul de act normativ, în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate;
• Primăria a desemnat o persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă prin Dispoziţia nr. 787/2017 a Primarului Municipiului Baia Mare, care poate fi vizualizată mai jos.
 
Participarea cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor 
 
• anunţul privind şedinţa publică este afişat, inserat în pagina de Internet sau difuzat către mass media cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare şi trebuie să conţină data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi; 
• cetăţenii au posibilitatea să îşi exprime punctele de vedere în cadrul şedinţelor publice dar adoptarea deciziilor administrative ţine de competenţa exclusivă a autorităţilor publice
• minuta şedinţei publice va fi afişată la sediul municipiului şi publicată în site-ul propriu
• înregistrările şedinţelor publice, dacă există, vor fi făcute publice, la cerere în condiţiile Legii 544/2001
• accesul la şedinţele publice se face în limita locurilor disponibile, fără a afecta accesul mass-media 
Pentru alte detalii privind procedura propriu-zisă în baza Legii 52/2003 în cadrul Primăriei municipiului Baia Mare accesaţi http://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Relatii-cu-publicul/Transparenta-decizionala/
 
Sancţiuni 
 
conform Legii 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, republicată
 
Art. 14
(1)Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.
 
Art. 15
Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii, fapta funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedică implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în condiţiile prezentei legi.
 
Art. 16
Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.

Contact pentru informații suplimentare

· Legea 544/2001 – Ardelean Violeta, inspector Birou Comunicare, e-mail: violeta.ardelean@baiamare.ro
 
· Legea 52/2003 –Ardelean Violeta, inspector Birou Comunicare, e-mail: violeta.ardelean@baiamare.ro
Tel: 0262-211001, 211002 - int. 245; 0372624177
 
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...